Tjänster - Administration

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i administrationen, förbättra kommunikationen och skapa nya möjligheter.

Tjänster - Administration

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i administrationen, förbättra kommunikationen och skapa nya möjligheter.

Administration

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i administrationen, förbättra kommunikationen och skapa nya möjligheter. Våra erfarna konsulter kan bistå med gedigen kompetens kring verksamhetsfrågor och processer med utgångspunkt i de systemlösningar som IST erbjuder. Med detta avses att inte bara att utbilda i hur ett system kan användas utan även att erbjuda kompetens kring hur processer och system bör användas utifrån kundens förutsättningar och arbetssätt samt föreslå förändringar. Det är verksamhetsnära skräddarsydda tjänster helt anpassade efter kundens behov och önskemål i form av t.ex. workshops, processkartläggningar, kvalificerat tekniskt stöd och projektledning eller stöd vid omorganisation. Beställning görs till aktuell konsult eller via kontakt med konsultchef.

Projektledning

När ni anlitar en projektledare från IST ska ni veta att ni får en tydlig och väldokumenterad ledning av ert projekt. Ni ska känna igen strukturen från projekt till projekt och veta att det alltid finns en aktuell projektplan med tillhörande aktivitetsplan, ansvarsfördelning, riskanalys och ändringshantering. Beroende på projektets storlek etableras också en styrgrupp för att säkerhetsställa att projektet följer uppsatta mål. IST har lång erfarenhet av projektledning vid framför allt systemleveranser inom utbildningssektorn. Vi använder oss av en tydlig projektstyrningsmodell som alltid tillämpas vid drivande av projekt hos IST. Projektstyrningsmodellen definierar faserna i projektet och däremellan finns tydliga beslutspunkter. På detta sätt säkerställs hög kvalitet i projektleveransen.Vi har genom åren genomfört ett stort antal systemleveranser i projektform till såväl små som stora kunder. Exempelvis har vi hanterat införanden av verksamhetssystem från förskola till vuxenutbildning till hela Malmö stad såväl som regional elevdatabas för gymnasieskolan till Kommunförbundet Stockholms län.

Organisation och schema

Våra erfarna konsulter kan på ett flertal sätt stödja schemaarbetet och planeringsprocessen på skolan, Vi har stor vana av att planera, skapa och dokumentera skolors organisation i en organisationsprocess. Vi kan hjälpa dig med att effektivisera planeringsprocessen och därmed minimera dubbelarbete i organisationen. Vi erbjuder även stöd i schemaläggningen på er skola samt en total schemaläggningstjänst utifrån er tjänsteplanering.

Ekonomistyrning

Med resursfördelning förenklas och effektiviseras ekonomistyrningen för kommunens förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och kulturskola. Vi är ett stort gäng fördelat på våra kontor i Stockholm och Växjö som har erfarenhet från ekonomistyrning inom dessa verksamheter. Våra konsulter har en unik kombination av verksamhetskompetens och IT som gör att de ibland kallas för "mellanrumskonsulter", då de överbryggar gapet mellan ekonomifunktionen , verksamhet och IT. Dessutom har de kompetensen att realisera era lösningar i form av anpassade beräkningar, integrationer, rapporter och utdata i analysverktyget. 

På senare tid har så kallade kvalitets- och utvecklingsdagar blivit alltmer populära. Vi kommer ut till er på plats och har möjlighet att utbilda, stämma av regelverk och funktioner, diskutera och dokumentera förbättringar av lösningen och tillhörande rutiner. Vi kan applicera vår samlade erfarenhet på er lösning och föreslå förbättringar men förstås även realisera era egna förslag och idéer.

Analys

Vårt analysverktyg, IST Analys, sammanställer information från alla delar av utbildningsverksamheten vilket gör att man kan se och följa upp samband mellan och inom verksamheterna i kommunen. Det är ett enkelt, interaktivt och visuellt verktyg som är snabbt och kraftfullt att arbeta med. IST Analys används i dag av rektorer, ekonomer, controllers, kvalitetsutsvecklare och verksamhetschefer. Vi erbjuder en mängd tjänster kopplat till vårt analysverktyg. En grundläggande del är utbildning i systemuppbyggnad för hur organisation och data bör hanteras på bästa sätt i våra verksamhetssystem för att garantera en effektiv uppföljning i analysverktyget.  Vanligt är även att vi utför skräddarsydda utbildningar av workshop-karaktär på plats hos er, ofta riktade mot en specifik verksamhet. Detta kan ge inspiration och hjälp att förstå vilka möjligheter som finns vid användning av IST Analys.  Utöver utbildningar och hjälp med att ta fram analyser och statistik kan vi även erbjuda tjänster kring automatiserad rapportering. Här arbetar vi gemensamt kring era behov och skapar analysrapporter som kan distribueras via E-post med rätt data till rätt användare.

Systemförvaltning och processer

Våra erfarna konsulter kan hjälpa er att hantera definierade processer för att på så sätt kapa arbetstoppar och ge systemförvaltaren chans att fokusera på rätt saker. Det kan exempelvis gälla såväl strategiska milstolpar under året, som optimering och effektivisering av system.

Administration

Våra erfarna konsulter kan bistå med gedigen kompetens kring verksamhetsfrågor och processer med utgångspunkt i de systemlösningar som IST erbjuder. Med detta avses att inte bara att utbilda i hur ett system kan användas utan även att erbjuda kompetens kring hur processer och system bör användas utifrån kundens förutsättningar och arbetssätt samt föreslå förändringar. Det är verksamhetsnära skräddarsydda tjänster helt anpassade efter kundens behov och önskemål i form av t.ex. workshops, processkartläggningar, kvalificerat tekniskt stöd och projektledning eller stöd vid omorganisation.